Πολιτική Εταιρείας - Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε, διαβάστε τα 4 μικρά κεφάλαια της πολιτικής μας και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας πριν προβείτε σε περαιτέρω χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η συμφωνία σας

1.1    Η Gamma Aromatics είναι κάτοχος και χειριστής της παρούσας ιστοσελίδας (www.gammaaromatics.gr). Η ιστοσελίδα διατίθεται προς ενημέρωσή σας. Κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική της εταιρείας μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους χρήσης και την Πολιτική, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

1.2    Οποιοδήποτε υλικό λάβετε, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του λογισμικού, των αρχείων, γραφικών, δεδομένων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου, ανήκει σε εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Όταν κάνετε λήψη αυτών των υλικών, σας παρέχονται από εμάς με ανακλητή άδεια. Διατηρούμε πλήρη και ολοκληρωμένη κυριότητα στο λογισμικό και όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αναδιανομή ή πώληση υλικού, ούτε η ανάδρομη τεχνική έρευνα, η αποσυναρμολόγηση ή διαφορετικά η μετατροπή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί και υπάρχει έγγραφη άδεια από την εταιρεία μας.

1.3     Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το σύνολο των σελίδων ή/και των πληροφοριών ή/και του υλικού ή/και των υπηρεσιών που του παρέχονται αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση της Εταιρείας, τις δραστηριότητες, την διαθεσιμότητα ή και άλλα στοιχεία των προϊόντων της και των υπηρεσιών της, τις προωθητικές ενέργειες, τα κατά τόπους εστιατόρια και άλλα στοιχεία «ως έχουν» (“as-is” basis) τη δεδομένη χρονική στιγμή επίσκεψης του χρήστη/επισκέπτη στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του Περιεχομένου Ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα, χωρίς ωστόσο να εγγυάται σχετικά ή να φέρει ευθύνη σε αντίθετη περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής της επίσκεψης και χρήσης της Ιστοσελίδας.

1.4    Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα, λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει για τις δυσχέρειες ή τη διακοπή πρόσβασης για τεχνικούς λόγους και εν γένει για τα προβλήματα που επηρεάζουν ή αναστέλλουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες ενέργειες τρίτων (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών υπολογιστών κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας και/ή καταφόρτωσης (download) στοιχείων, πληροφοριών, υλικού που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα ή ακόμα σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Αν ανακαλύψουμε ότι υπάρχει δυσλειτουργία, είναι ευθύνη μας να την διορθώσουμε.

1.5    Η Εταιρεία, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία εγγυάται ότι συλλέγει, χρησιμοποιεί και εν γένει διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει από τους χρήστες/επισκέπτες, σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας, για εσωτερική παραγωγή γραφημάτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών της Gamma Aromatics προς τους πελάτες της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται και περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, χωρίς να τα προωθεί σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε είναι τα cookies καθώς και τα στοιχεία που οι ίδιοι χρήστες υποβάλλετε οικειοθελώς, όπως παραδείγματος χάριν, όνομα και επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και τηλέφωνα επικοινωνίας. Τέτοιου είδους στοιχεία και πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν όταν συμπληρώνετε την ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ για την απόκτηση ενός Gamma Aromatics λογαριασμού και συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/97 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», την σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τις οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1.6    Η παρούσα Πολιτική είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητη από τις λοιπές πρακτικές και πολιτικές περί προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σαν εταιρεία, εκτός διαδικτύου (offline).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χρήση της ιστοσελίδας

2.1    Η ιστοσελίδα παρέχεται για προσωπικούς και εμπορικούς λόγους. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, διάθεση, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά ή πώληση οποιασδήποτε πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει αποκτηθεί από την ιστοσελίδα. Είναι δυνατή η προβολή και η εκτύπωση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση να μην τροποποιηθεί ή διαγραφεί οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλα στοιχεία της ιδιοκτησίας.

2.2    Η Ιστοσελίδα απευθύνεται για χρήση από ενήλικες. Οι ανήλικοι πρέπει να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μόνο με την συναίνεση και υπό την καθοδήγηση των ασκούντων την γονική μέριμνα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία μέρος ή το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχει στην ιστοσελίδα της καταστούν προσβάσιμα ή αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από ανήλικους χωρίς την εποπτεία/επιτήρηση των ασκούντων την γονική μέριμνα.

2.3    Η Εταιρεία ενδέχεται να τροποποιήσει, αποσύρει ή αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα οποτεδήποτε και σε οποιονδήποτε άνευ προηγούμενης ενημέρωσης. Ακόμη, οι πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας και κάθε εν γένει δεδομένο που εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται κατά καιρούς και κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας να μεταβάλλεται επίσης άνευ προηγούμενης ενημέρωσης.

2.4     Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας, η πρόσβαση σε αυτή και εν γένει η χρήση της υπόκειται στις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές αναφορικά με την Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Cookies

Τα cookies είναι αρχεία με πληροφορίες τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας. Τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τον κάθε χρήστη, αλλά μόνο το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που αυτός χρησιμοποιεί. Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics) της επισκεψιμότητας στην Ιστοσελίδα, δηλαδή να μπορεί να διαπιστωθεί πόσοι χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, αν χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα περισσότερες από μια φορές, πως βρήκαν την Ιστοσελίδα καθώς και αν και πόσο χρησιμοποιούν οι χρήστες / επισκέπτες τα διαφορετικά τμήματα της Ιστοσελίδας. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την Εταιρεία να απλοποιεί την πλοήγηση των χρηστών / επισκεπτών στην Ιστοσελίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Σήματα Ιστοσελίδας

4.1     Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, εικόνες – οπτικοακουστικό υλικό και οι εμπορικές ονομασίες (γενικά τα «Σήματα») που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα και ανήκουν σε εμάς ή άλλους αντίστοιχους ιδιοκτήτες, οι οποίοι μας έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιούμε τα εν λόγω Σήματα.

4.2    Σε περίπτωση χρήσης, αντιγραφής ή μετατροπής των Σημάτων χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με την προστασία από τον Νόμο 2121/93, άρθρα 1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 25, 63, 63Α, 64, 64Α, 65, 65Α και 66.

4.3    Σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του Shutterstock (www.shutterstock.com): “Image(s) or Footage (as applicable), used under license from Shutterstock.com”.